Nota prawna

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. W celu zapewnienia jak najlepszych usług staramy się zapewnić Państwu jak najlepsze doznania.

Korzystając z naszych usług, oświadczasz, że jesteś pełnoletni i posiadasz wystarczającą zdolność prawną do korzystania z naszych usług, zgodnie z Twoim prawem w wybranym kraju.

Dostęp i przeglądanie strony internetowej lub korzystanie z jej usług oznacza wyraźną i pełną akceptację każdego z niniejszych Ogólnych Warunków, w tym zarówno Szczegółowych Warunków ustalonych w Polityce Prywatności i Cookies, związanych z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, aby dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone za pośrednictwem naszego serwisu, w jakich celach i jakie prawa z tym związane dotyczą Państwa.

Informacje prawne

Dane identyfikujące właściciela Portalu internetowego to: COLLABORATIVE PERKS
Rue Ernest Psichari 75007
Paryż
FR44534910617

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się tel: +33 9 70 44 90 88 oraz/lub mailowo: info@collaborativeperks.com

Dostęp do Strony zakłada wyraźną akceptację przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, które mogą być w całości lub częściowo modyfikowane lub zastępowane w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Zalecamy okresowe sprawdzanie tych warunków w celu sprawdzenia mozliwych zmian, które zostaną opublikowane w tej samej sekcji.

Warunki Użytkowania

Poniższe Ogólne Warunki regulują korzystanie z Witryny i dostęp do niej, których celem jest ustanowienie wytycznych dotyczących jej prawidłowego użytkowania. COLLABORATIVE PERKS dostarcza użytkownikom informacji na temat użytkowania, usług i treści gromadzonych w Witrynie. Użytkownik ma dostęp do informacji o określonych produktach i usługach, narzędziach i aplikacjach.

Dane i informacje o produktach lub usługach, cenach i funkcjach lub inne istotne dane oferowane za pośrednictwem strony internetowej są wykonywane, dostarczane i aktualizowane przez Dostawców i osoby trzecie. COLLABORATIVE PERKS nie ponosi odpowiedzialności za takie dane i informacje i nie przyjmuje żadnych zobowiązań w tym zakresie.

Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego wykorzystywania dostępnych treści, usług, aplikacji i narzędzi, z zastrzeżeniem przepisów prawa i niniejszych Ogólnych warunków użytkowania oraz, w stosownych przypadkach, warunków szczegółowych, które mogą zostać ustanowione w celu uzyskania dostępu do niektórych usług i aplikacji, szanując przez cały czas innych Użytkowników.

W przypadku całkowitego i / lub częściowego naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania, COLLABORATIVE PERKS zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Witryny bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

Ogólne obowiązki użytkowania

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do:

  • Nie wykonywać żadnych działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie, unieszkodliwienie, przeciążenie, czasowe lub ostateczne, funkcjonalności, narzędzi, treści i / lub infrastruktury serwisu w sposób uniemożliwiający jego normalne użytkowanie.
  • Przechowywać i utrzymywać poufność kodów dostępu związanych z Twoją nazwą użytkownika, będąc odpowiedzialnym za wykorzystanie takich osobistych i niezbywalnych kodów dostępu przez osoby trzecie.
  • Nie wprowadzać ani nie realizować obraźliwych lub oszczerczych treści na stronie internetowej, ani od użytkowników, ani firm zewnętrznych.
  • Nie używać żadnych materiałów i informacji zawartych na tej Witrynie do celów niezgodnych z prawem i / lub celów wyraźnie zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, a także w szczególnych warunkach, które, w stosownych przypadkach, zostały ustanowione dla niektórych zastosowań i które są sprzeczne z prawami i interesami COLLABORATIVE PERKS, jej użytkowników i / lub osób trzecich.
  • – Nie oferować ani nie dystrybuować produktów i usług ani nie publikować reklam lub niechcianych informacji handlowych innym użytkownikom i odwiedzającym COLLABORATIVE PERKS.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju, które może ponieść COLLABORATIVE PERKS lub osoba trzecia w wyniku naruszenia któregokolwiek z zobowiązań, którym podlega na mocy niniejszych„ Ogólnych warunków użytkowania ” lub prawo w zakresie dostępu i / lub korzystania ze strony.

Własność intelektualna

Witryna internetowa, strony i zawarte w nich informacje lub elementy (w tym między innymi teksty, dokumenty, fotografie, rysunki, reprezentacje graficzne, których jest właścicielem lub których osoby trzecie upoważniają właściciela do ich wykorzystania), a także logo, znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne wyróżniające znaki są chronione prawami własności intelektualnej, których COLLABORATIVE PERKS jest właścicielem lub posiadaczem upoważnienia do ich używania i publicznego komunikowania.

Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego i prawidłowego korzystania z treści, zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. COLLABORATIVE PERKS upoważnia Użytkownika do przeglądania informacji zawartych na tej stronie, a także do wykonywania prywatnych reprodukcji (zwykłe pobieranie i przechowywanie), pod warunkiem, że elementy są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.

Użytkownik nie jest upoważniony do rozpowszechniania, modyfikowania, cesji lub publicznego udostępniania informacji zawartych w tej Witrynie w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek celu.

Linki

Linki do witryn lub stron internetowych osób trzecich zostały ustanowione wyłącznie jako narzędzie dla Użytkownika. COLLABORATIVE PERKS nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialne za nie ani za ich zawartość.

COLLABORATIVE PERKS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z istnienia linków pomiędzy zawartością tej witryny a treściami znajdującymi się poza nią lub z jakichkolwiek innych odniesień do treści zewnętrznych w stosunku do tej witryny. Takie linki lub wzmianki mają wyłącznie cel informacyjny oraz, w żadnym wypadku nie sugerują wsparcia, aprobaty, marketingu ani jakiegokolwiek związku pomiędzy COLLABORATIVE PERKS, a osobami lub podmiotami, które są autorami i / lub zarządcami takich treści lub właścicielami witryn, na których się znajdują.

Aby utworzyć linki do strony internetowej, konieczna będzie wyraźna pisemna zgoda właścicieli portalu.

Odpowiedzialność

COLLABORATIVE PERKS nie gwarantuje ciągłego dostępu, poprawnej wizualizacji, pobierania lub wykorzystywania elementów i informacji zawartych na stronach portalu, które mogą być utrudnione lub przerywane przez czynniki lub okoliczności od niego niezależne lub spowodowane przez istnienie wirusów komputerowych w Internecie.

COLLABORATIVE PERKS nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub wydatki wynikające z:

  • (i) Zakłócenia, przerwy, awarii, pominięcia, opóźnienia, blokady lub rozłączenia, spowodowane błędami w sieci i sieciach telekomunikacyjnych lub jakąkolwiek inną przyczyną poza kontrolą COLLABORATIVE PERKS.
  • (ii) bezprawnej ingerencji przy użyciu dowolnego rodzaju złośliwych programów i za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub inne;
  • (iii) Niewłaściwego lub nieodpowiedniego korzystania ze strony internetowej COLLABORATIVE PERKS;
  • (iv) Błędów bezpieczeństwa lub nawigacji spowodowanych nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z niezaktualizowanych wersji.

COLLABORATIVE PERKS nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku, wobec użytkowników i osób trzecich za działania osób trzecich innych niż COLLABORATIVE PERKS, które obejmują lub mogą wiązać się z działaniami nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy lub naruszeniem praw własności intelektualnej i prawnej, tajemnice handlowe, wszelkiego rodzaju zobowiązania umowne, prawa do prywatności i wizerunku osobistego i rodzinnego, prawa majątkowe i wszelkie inne prawa należące do osób trzecich z tytułu przekazywania, rozpowszechniania, przechowywania, dostarczania, odbioru, uzyskiwania lub dostęp do treści.

Ochrona danych osobowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur przetwarzania danych osobowych, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków, ale dla uproszczenia została podsumowana w osobnym dokumencie.

Legislacja

Niniejsza informacja prawna i jej warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim. Użytkownik, uzyskując dostęp do strony internetowej lub uzyskując status zarejestrowanego użytkownika, udziela nieodwołalnej zgody właściwym sądom, do działań prawnych wynikających z niniejszych warunków lub z nimi związanych, lub z korzystania przez nich z tej Witryny.

Jeżeli jakakolwiek klauzula lub sekcja niniejszych Warunków Ogólnych zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do zastosowania, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych klauzul.

Wykonane prze Collaborative Perks © 2011 – 2023 wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka Prywatności – Polityka Cookies  – Legal Notice.